GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ: Thôn Mồ , Xã Đức Giang ,Yên Dũng

Email: c0ducgiangyd.bacgiang@moet.edu.vn

Điện thoại: 01669733233

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao

+ 100% cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường chấp hành nghiêm túc đường lối chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương và nội quy, quy định của nhà trường. 100% CBGV, NV gương mẫu, thực hiện tốt các cuộc vận động, không có CBGV vi phạm đạo đức nhà giáo.
+ Có 02 GV đoàn viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh vòng 2 chu kỳ 2016-2019 đạt tỷ lệ 7,4%.
+ Có 12 GV đạt GVDG cấp huyện vòng 1 chu kỳ 2016-2018 đạt tỷ lệ 44%.
+ 19 GV đạt GVDG cấp trường đạt tỷ lệ 70%.
+ 100% GV thực hiện đổi mới phương pháp, đổi mới hình thức trong các giờ dạy và các hoạt động.
+Trong năm học số lượng đồ dùng tự làm của các lớp là 800 cái đồ dùng, để tổ chức tham gia vào các hoạt động như hoạt động góc, hoạt động giáo dục phát triển vận động, hoạt động khác hàng ngày và tham gia thi đồ dùng cấp huyện đạt giải B của huyện.

2. Đội ngũ giáo viên:

- Nhà trường tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ quán lý, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa theo thông tư 28 Bộ GDMN; bồi dưỡng kỹ năng thực hành áp dụng mô đun ưu tiên trong tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục và thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”:

-Tổ chức tập huấn chuyên đề cho giáo viên, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục, thực hiện tốt các nội dung của chuyên đề, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tổ chức dưới nhiều hình thức như: Hội giảng, dự giờ… rút kinh nghiệm. Khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chuyên đề, đồng thời lựa chọn những sáng kiến hay các giải pháp hữu hiệu để phổ biến trong toàn trường. Tích cực tuyên truyền về tầm quan trọng, nội dung chuyên đề “Xây dựng môi trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” tới các bậc cha mẹ và cộng đồng các nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và nhà trường. Chuyên môn nhà trường chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cho giáo viên dự giờ các hoạt động “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” tại các tổ: Mỗi tổ chuyên môn tổ chức dạy 1 hoạt động/ tháng.

* Kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp:

+ Kết quả dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện: vòng 1 đạt 12/12 giáo viên tham gia dự thi chu kỳ 2016-2018;

+ Kết quả dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh vòng 3 chu kỳ 2016-2019: đạt 2/2 giáo viên tham dự.

* Kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên: nhà trường đã xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2017 - 2018 triển khai đến 100% CBGV. Tổ chuyên môn và 100% CBGV đã xây dựng kế hoạch học tập của tổ, cá nhân. Trong học kỳ I đã hoàn thành 2 nội dung. Đang học tập nội dung 3.

- Kết quả học tập được xếp loại năm học 2016-2017: 100% giáo viên đạt khá.

3. Kết quả nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục mầm non

Quản lý, chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN: Nhà trường triển khai đến toàn thể CBGV, NV đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non của các cấp.

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, thực hiện 3 công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công khai nội dung các biểu theo quy định Công khai trong các kỳ họp, Hội nghị của trường, ban ĐDCMHS; thực hiện công khai tài chính về các khoản thu thỏa thuận, thu bắt buộc và tiền ăn của trẻ hàng ngày tại biểu trong văn phòng nhà trường.

Công tác kiểm tra và cải cách thủ tục hành chính trong GDMN: Nhà trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017 - 2018. Trong học kỳ I đã tổ chức kiểm tra các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày: đồ dùng nhóm lớp, bếp ăn; công tác vệ sinh, nề nếp; hồ sơ sổ sách, trang trí lớp; công tác bán trú; công tác khác. Kết quả:

Kiểm tra đột xuất: Tổng số 12 người (Trong đó: Tốt: 03; khá: 07; trung bình 02)

Kiểm tra nội bộ: BGH đã kiểm tra chuyên đề được 13 giáo viên, kiểm tra toàn diện được 4 giáo viên; Kết quả xếp loại: Tốt: 5 hoạt động; Khá: 11 hoạt động; đạt yêu cầu là 2 hoạt động.

Kiểm tra bếp ăn: 12 lần (Trong đó: đạt 100, không có dấu hiệu vị phạm)

Kiểm tra hồ sơ sổ sách: Hàng tháng nhà trường tiến hành kiểm tra 100% sổ sách của giáo viên, kết quả 100% hồ sơ sổ sách của giáo viên đều được đánh giá và xếp loại đạt yêu cầu trở lên.

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học và luôn kiểm tra nhắc nhở các bộ phận thực hiện theo kế hoạch hàng tháng đạt kết quả:

100% GV sử dụng ĐDDH khi lên lớp , thực hiện đúng qui định các tiết có thực hành thí nghiệm.

Công tác cải cách thủ tục hành chính trong GDMN: Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch. Nhà trường đã cải tiến phương thức lề lối làm việc, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong công tác giảng dạy. Chi bộ, Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, 100% các lớp đều có đủ hồ sơ sổ sách theo quy định, phân công cụ thể nhiệm vụ của các vị trí việc làm trong đơn vị đúng theo chuyên môn, phù hợp năng lực của cá nhân. Nhà trường có 07 máy vi tính nối mạng internet phục vụ công tác quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

4. Phương châm giáo dục:

-Tăng cường công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về tinh thần, tính mạng của trẻ trong nhà trường.

- Tăng cương công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền CBGVNV chấp hành các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của ngành, địa phương. Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn. Phấn đấu không có CBGV,NV vi phạm đạo đức Nhà giáo. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Quản lý và sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và giáo dục. Đẩy mạnh việc làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo phục vụ trong công tác dạy và học trong các chủ đề. Bổ sung đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị các lớp theo TT 02/BGD&ĐT.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chương trình GDMN; Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh ATTP, vệ sinh cá nhân phòng chống các dịch bệnh và kiểm tra hồ sơ chuyên môn của nhà trường, tổ chuyên môn, lớp, cá nhân theo quy định.

- Tổ chức chuyên đề, dự giờ. Bồi dưỡng giáo viên về kỹ năng sư phạm, viết đề tài SKKN và cải tiến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.

- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác ba công khai và thực hiện quy chế dân chủ trong trường học. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tự đánh.

- Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành. Tổ chức bình xét thi đua, đánh giá kết quả năm học công bằng, dân chủ công khai. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức tổng kết năm học, Lễ ra trường cho trẻ năm tuổi.

- Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi trên địa bàn, phối kết hợp giữa 3 cấp học thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập giáo dục theo hướng dẫn mới.

5. Phương thức hoạt động của trường:

Trong năm học 2017-2018 nhà trường tiếp tục thực hiện các hoạt động trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua; Chỉ thị số 05/2016 về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “dạy tốt, học tốt”; "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" ; "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm; Xây dựng vườn rau của bé; Mỗi giáo viên giúp đỡ một giáo viên cùng tiến bộ.

2. Củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. duy trì số lượng, tỷ lệ trẻ đến trường 100% đối với trẻ mẫu giáo; phấn đấu đạt số lượng trẻ nhà trẻ ra lớp theo kế hoạch phòng giao.

3.Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ. Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non

4. Thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

5. Tổ chức và tham gia các Hội thi, các hoạt động: Hội tạo môi trường cho trẻ hoạt động cấp trường, cấp huyện; Tổ chức tổng kết năm học, Lễ ra trường cho trẻ năm tuổi.

6. Làm tốt công tác tham mưu với các cấp, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, phụ huynh học sinh , nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong toàn trường.
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng cao; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học, tiết học tự chọn, nâng cao, ngoại khoá chuyên đề
- Tổ chức học bán trú hai buổi với chương trình tăng cường nâng cao, với sự quản lý kỉ luật nghiêm túc, nề nếp, quy củ.
- Tổ chức học theo phòng học bộ môn, học trên mạng; mở rộng các hình thức dạy và học đối với các trường trong và ngoài nước.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phòng thí nghiệm, thực hành.
- Liên kết với các trường THPT, Đại Học trong và ngoài tỉnh, Trung tâm ngoại ngữ, …để mời giáo viên tham gia giảng dạy các chuyên đề, các Câu lạc bộ.
- Liên kết với một số trường ở các nước có nền giáo dục phát triển như Singapore, Anh quốc, Austraylia…để tổ chức liên hoan trại hè cho học sinh tham quan hội nhập, du học có học bổng…
- Tổ chức Câu lạc bộ năng khiếu cho học sinh (Văn hóa, nghệ thuật, thể thao…) Tổ chức các buổi hội thảo, cimena, các cuộc thi olympic… phục vụ cho công tác dạy và học.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động Đoàn – Đội – Hoạt động trải nghiệm.
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, thi hùng biện, thi học sinh thanh lịch…với các trường bạn, các trường trong khu vực và quốc tế
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Liên kết với Trung tâm tư vấn để kịp thời tư vấn về tâm lý, tình cảm cho giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh.

Nguồn tin: Trường Mầm non Đức Giang